สินเชื่อจำนองบ้าน ที่ดิน คอนโด บริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่พร้อมจะแนะนำสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการผ่อนชำระที่เหมาะกับคุณปรึกษากับเราวันนี้

บ้านให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและเติมเต็มความฝันสำหรับทุกความต้องการ

ใช้ที่อยู่อาศัยของคุณจำนองเป็นหลักประกัน

บริการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่พร้อมจะแนะนำสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ยและรูปแบบการผ่อนชำระที่เหมาะกับคุณปรึกษากับเราวันนี้

คุณสมบัติของผู้กู้

  • บุคคลธรรมดา
  • อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 70 ปี
  • ประกอบอาชีพสุจริต สามารถตรวจสอบได้
  • กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน

ระยะเวลาการผ่อนชำระ

  • เงินกู้แบบมีระยะเวลา (Term Loan) ระยะเวลาการกู้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ประเภทหลักประกัน

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และคอนโดมิเนียม ซึ่งจะต้องมีการใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน
  • ผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม และ/หรือผู้ค้ำประกัน จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน ทั้งนี้ต้องให้ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหลักประกัน กู้ร่วมหรือค้ำประกันด้วย

วงเงินกู้

  • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน
  • ห้องชุดคอนโดมิเนียม วงเงินสูงสุดไม่เกิน 60% ของราคาประเมิน

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. เอกสารส่วนตัว
2. เอกสารด้านหลักทรัพย์
3. เอกสารด้านการเงิน
บัตรประชาชน โฉนดที่ดินทุกหน้า
- สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
- สัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง
สลิปเงินเดือนล่าสุด
และหนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ)
ทะเบียนบ้าน บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ทะเบียนสมรส
หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
- ทะเบียนการค้า
- หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
- หนังสือบริคณห์สนธิ
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
บัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า